วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำเหล็กดัดพร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.80 เมตร จำนวน 4 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการดินถม จำนวน 529 ลูกบาศก์เมตร ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
เช่าถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิง Co2 ถังแก๊สแอลพีจีพร้อมแก๊ส โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างบริการพ่นหมอกควัน 12 หมู่บ้าน (2,216 หลังคาเรือน) ตามโครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 50 ถุง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการผ้าประดับตกแต่งอาคาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง