วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2563
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างบริการพ่นหมอกควัน 12 หมู่บ้าน (2,216 หลังคาเรือน) ตามโครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 50 ถุง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการผ้าประดับตกแต่งอาคาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำตรายาง 25 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการตรายาง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง