วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 สายแยกบ้านตำรวจ ถึงที่ดินนายสมมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 สายหลังที่ดินจัดสรรทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางหลวง 24 - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด - หนองตะไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2562
ซื้อชุดสัญญาณไฟจราจรท้ายรถ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธาณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อตู้กระจกบานเลื่อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางหลวง 24 - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6
7  พ.ค. 2562
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด - หนองตะไก้
3  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (โครงการส่งเสริมสติปัญญาและความแลาดทางอารมณ์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง