วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดหาเครื่องดื่มและอาหารว่าง (โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจัดประชุมประชาคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 สายบ้านนายเริงชัย ถึงบ้านนายนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำท่าโป่ง บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนน คสล. บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 สายบ้านนายเหลือบ ถึงหลังวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้งถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 สายบ้านนางเหลียว ถึงหนองม่วงตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าข้ออ่อนแบบสะพาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนน คสล. บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง