วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (น้ำยาโฟมดับเพลิง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายดับเพลิง,ข้อแยกสามทาง,หัวฉีดดับเพลิง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างป้ายไวนิล โครงการรณรงค์เชิญชวนเสียภาษี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ติดตามรถยนต์ผ่านระบบดาวเทียม(GPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (กองสาธารณสุขฯ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุกเกรด เอ (จากโรงโม่ปากช่อง) จำนวน 1,040 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง