วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
วัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ ของกองช่าง
31  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำเหล็กดัดพร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.80 เมตร จำนวน 4 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการดินถม จำนวน 529 ลูกบาศก์เมตร ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
เช่าถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิง Co2 ถังแก๊สแอลพีจีพร้อมแก๊ส โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง