วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 1557 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหัวนา ? คุ้มโคก หมู่ที่ 11 บ้านหัวนา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสมใจ โปรดสูงเนิน ? ทล.1056 บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด 200 ซีซี ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ระหว่างปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8,160 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลแบบอินฟาเรด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง