วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ (ช่วงปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านสองคร หมู่ที่ 4 สายบ้านนายพัด ถึง ศาลตาปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นคุ้มโคกสูง - ถนนลาดยาง บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นคุ้มโคกสูงถึงถนนลาดยาง บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กผู้ร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดประจำที่และชนิดติดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง