วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหินคลุกเกรดบี (จากโรงโม่ปากช่อง) จำนวน 480 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 (สายบ้านหนองพยอม-บ้านสองคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคสล. บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 (สายหน้า รพ.สต.หนองตะไก้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 1557 นม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 สายแยกศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ สี (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง