วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสองคร สายหน้า ศพด.เก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านกุดขมิ้น สายตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองพยอม สายหน้าวัดหนองพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำหมู่ที่ 1 บ้านห้วยวัด สายหลัววัดหวัยวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อหินคลุกเกรดบี(จากโรงโม่ปากช่อง) (ซ่อมแซม หมู่ที่ 1, 3, 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อโต๊ะรับแขก จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมฯ และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อกระดาษ DoubleA 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง