วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อเก้าอี้สนามสำหรับเด็ก จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบโซล่าเซล จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ปรับปรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(ติดตั้งราวกันตก,บันไดขึ้นลงซ้าย-ขวา,ไฟสปอร์ตไลท์)
2  ก.ย. 2562
ซื้อติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับกระจายเสียงไร้สาย(ชุดลูกข่าย) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง