วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ
31  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถยนต์สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายคุ้มหัวนา บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 11,520 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายเลียบคลองหัวนา บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างบริการ ขุด - ถม ร่องระบายน้ำภายใน อบต. หนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุตและตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะเหล็กทำงาน 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว ของกองกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมติดผนัง จำนวน 15 ตัว ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง