วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รายการเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. สายบ้านนางน้อย ถึงบ้านนายสมศักดิ์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางหลงมา ถึงไร่นายสมัคร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเทพ - ไร่นายเพชร บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รายการเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง