วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโม - บ้านนายมนัส บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหนองม่วงตะวันตก บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายรวม - บ้านนายเพิ่ม บ้านสองคร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ในรูปแบบปฏิทิน จำนวน 2,320 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อรับน้ำเข้าสระบึงหนองบ้าน บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสองเมือง ถึง ทล.1056 บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายมอป่ายูคา ถึง ทางหลวง 24 บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ช่วยมาลี - บ้านหัวนา บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 491-61-0024 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินถม สายบ้านโกน้อย ถึง หนองไผ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง