วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2562
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางหลวง 24 - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6
7  พ.ค. 2562
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด - หนองตะไก้
23  เม.ย. 2562
วัสดุอุปกรณ์ในการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว (โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
23  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว (โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์(โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ 5 สายหลังวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตะแบง หมู่ 8 สายคุ้มโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสองคร หมู่ 4 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ TN-261 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง