วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมพร้อมอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขง 8968 นม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนน คสล. บ้านสองคร หมู่ที่ 4 สายหน้า ศพด.เก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อมูลี่พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ณ ป้อมยาม อบต.หนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่วิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 สายประปาหมู่บ้าน ถึง บ้านนายสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 สายบ้านนายโข่ ถึง ทล.24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายถนอม ถึง บ้านนายหนูจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 สายบ้านพรชัย ถึง บ้านนายบุญช่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อรับน้ำเข้าสระโคกหนองพลวง บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง