วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะเหล็กทำงาน 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว ของกองกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมติดผนัง จำนวน 15 ตัว ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการกระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า พร้อมขาตั้ง จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง