วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2562
ซื้อชุดสัญญาณไฟจราจรท้ายรถ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางหลวง 24 - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด - หนองตะไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธาณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อตู้กระจกบานเลื่อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (โครงการส่งเสริมสติปัญญาและความแลาดทางอารมณ์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 สายบ้านทองพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสจาน หมู่ที่ 7 สายบ้านนายประทีป ถึงบ้านนายบุญช่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสองคร หมู่ที่ 4 สายบ้านตาพุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 สายบ้านหนองแสง ถึง คุ้มหัวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง