วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพฺ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อเก้าอี้สนามสำหรับเด็ก จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบโซล่าเซล จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง