วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2562
จ้างบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ (ไผ่) - โครงการบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ฯ (โครงการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสารปรับอากาศ) โครงการป้องกันการจมน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านกุดขมิ้น สายป้อมยามตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง สายบ้านนายชีวิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวัน (โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในเด็กปฐมวัยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อค่าพันธุ์ไม้และดินปลูก (โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง