วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการกระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า พร้อมขาตั้ง จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นยา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องพ่นยา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างบริการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง