วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2563
หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 4 รายการ
30  ม.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ(แบบบรรทุกน้ำ) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ (ช่วงปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านสองคร หมู่ที่ 4 สายบ้านนายพัด ถึง ศาลตาปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นคุ้มโคกสูง - ถนนลาดยาง บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง