วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขว 4779 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการหินคลุก เกรด A จำนวน 976 ลูกบาศก์เมตร ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการหินคลุก เกรด A จำนวน 376 ลูกบาศก์เมตร ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
เช่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 ? 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 10,164 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยต 9417 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง