วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอดุล - บ้านนายภูธร บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 จำนวน 22,128 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาประชาคม - วัดหนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินถม สายบ้านนายถาวร - บ้านนางน้อย บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นางวรรณา - ไร่นางถนอม บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 75 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เดือนกรกฎาคม จำนวน 8,778 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการชุดตรวจหาสารเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 356 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง