วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านสองคร หมู่ที่ 4 สายบ้านนายพัด ถึง ศาลตาปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นคุ้มโคกสูง - ถนนลาดยาง บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นคุ้มโคกสูงถึงถนนลาดยาง บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กผู้ร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดประจำที่และชนิดติดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (น้ำยาโฟมดับเพลิง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายดับเพลิง,ข้อแยกสามทาง,หัวฉีดดับเพลิง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง