วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างห้องเก็บของบริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างจ้างทำอาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมโภชนาการสมวัยในเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง สายบ้านนายบัวผัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 10 บ้านสองครเหนือ สายเลียบคลองห้วยลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านสวนป่า สายหน้าอ่างห้วยวังแหว่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านหัวนา สายหัวนา-คลองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสองคร สายหน้า ศพด.เก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านกุดขมิ้น สายตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองพยอม สายหน้าวัดหนองพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง