วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำตรายาง 25 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการตรายาง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙,๓๖๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการทรายอะเบท จำนวน 6,500 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายโข่ ถึง ทล.๒๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ สายหนองพยอมถึงนากลาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง