วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 4 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด-หนองตะไก้ (ช่วงบ้านห้วยวัด) บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 23,100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง