วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นประปา ถึง สะพาน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ประจำเดือน เมษายน 2566 และนมปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 11,825 กล่อง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการปักเสาแนวเขตที่สาธารณประโยชน์แปลงโคกหนองกุง-หนองแก้ว จำนวน 1 งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสองเมือง - บ้านนายไกรสร หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทล.นม. - บ้านนายกิ่ง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง