วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม จัดทำยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-65-0008,441-65-0009 และ 441-65-0007 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-65-0008,441-65-0009 และ 441-65-0007 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 จำนวน 12,987 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ทล.24 ถึง คุ้มบ้านโนนสง่า บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ทล.24 ถึง คุ้มบ้านโนนสง่า บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสีนวล ถึง บ้าน น.ส.แสงอรุณ บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมสร้างถนน คสล. สาย ทล.24 ถึง คุ้มบ้านโนนสง่า บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง