วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 26 ชุด โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 491-61-0025 และ 491-59-0013 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง