วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการหินคลุก เกรด A จำนวน 976 ลูกบาศก์เมตร ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการหินคลุก เกรด A จำนวน 376 ลูกบาศก์เมตร ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
เช่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 ? 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 10,164 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยต 9417 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายกระดานไม้อัด โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 30 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกจาน-บ้านโคกเหิบ บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก