วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อรับน้ำเข้าสระโคกหนองพลวง บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 สายบ้านหนองแสง-คุ้มหัวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
จ้างเพื่อใช้ในการสำเนาเอกสารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ และให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง(กองช่าง) ขง-8968 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบพกพาและเครื่องสำรองไฟ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง