วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้าเครน หมายเลขทะเบียน 98-3395 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารและสายอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง 24 - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 บ้านหนองพยอม ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน กว้าง 7 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการอ่างล้างมือแบบอ่างเดี่ยวพร้อมก๊อก จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อรับน้ำเข้าสระคุ้มโนนแดง - ทล.1056 บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง