วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายข้างวัด ถึง ทล.1056 บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. สายข้างวัด ถึง ทล.1056 บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 5 หมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์การเกษตร กระเช้า 4 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 012-51-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. สายทาง ทล.1056 ถึง บ้านนางหวัน บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก สายโสกจาน - คุ้มโคกสูง บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง