วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กผู้ร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นคุ้มโคกสูง - ถนนลาดยาง บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นคุ้มโคกสูงถึงถนนลาดยาง บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดประจำที่และชนิดติดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (น้ำยาโฟมดับเพลิง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายดับเพลิง,ข้อแยกสามทาง,หัวฉีดดับเพลิง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง