วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมใจ โปรดสูงเนิน - ทล.1056 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบดูดน้ำสุญญากาศรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 491-61-0022 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เดือนมิถุนายน จำนวน 5,941 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับปรับปรุงฟุตบาท อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมถนนสายหนองแวง - หัวนา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ
31  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถยนต์สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายคุ้มหัวนา บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง