วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการผ้าม่านปรับแสง ขนาด 260 x 140 ซม. จำนวน 2 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 10 ตุลาคม 2565 จำนวน 30,360 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 24 รายการ ของกองช่าง
22  มิ.ย. 2565
จ้างบริการตกแต่งสถานที่ ลานเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชุมชนตามโครงการจัดงานประเพณี ?กินเข่าค่ำของดีเมืองสูงเนิน? ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นำ องค์การในชุมชน เกษตรกรและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม หนองตะไก้ไม่จน พัฒนาคน พัฒนาอาชีพ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง