วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างป้ายไวนิล โครงการรณรงค์เชิญชวนเสียภาษี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ติดตามรถยนต์ผ่านระบบดาวเทียม(GPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (กองสาธารณสุขฯ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุกเกรด เอ (จากโรงโม่ปากช่อง) จำนวน 1,040 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ ดังนี้1. หมึก Canon Selphy CP1300 จำนวน 4 ชุดๆละ 1,590 บาท เป็นเงิน 6,360 บาท2. หมึก Brother TN-261 BK จำนวน 4 กล่องๆละ 2,350 บาท เป็นเงิน 9,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง