วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร้านยาง - บ้านนายสยาม บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมชาย - บ้านนายเจิม บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน อบต. หนองตะไก้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลตาปู่ - ทล. 24 บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทล. 24 - บ้านหนองพยอม บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวรา - บ้านนางสมหมาย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,628 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,625 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอดุล - บ้านนายภูธร บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง