วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายก๋อย ถึง บ้านนางแปร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายข้างวัด ถึง ทล.1056 บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. สายข้างวัด ถึง ทล.1056 บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 5 หมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง