วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวข 831 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดหนัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง