วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตะไก้(ต่อเติมกันสาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับบริการประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างจัดพิมพ์รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม(โครงการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ อบต.หนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอบต. หนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง