วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นำ องค์การในชุมชน เกษตรกรและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม หนองตะไก้ไม่จน พัฒนาคน พัฒนาอาชีพ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ
15  มิ.ย. 2565
จ้างบริการปรับเกลี่ยพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างบริการถมบ่อขยะและปรับปรุงพื้นที่รอบบ่อขยะบ้านหนองตะไก้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะ รายการแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง