วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสมใจ โปรดสูงเนิน ? ทล.1056 บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด 200 ซีซี ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ระหว่างปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8,160 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลแบบอินฟาเรด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง