วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างบริการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 15,328 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้าเครน หมายเลขทะเบียน 98-3395 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารและสายอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง 24 - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 บ้านหนองพยอม ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน กว้าง 7 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง