วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 9,600 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการหลอดไฟแอลอีดี ที๘ กำลังไฟ 20 วัตต์ จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 1557 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหัวนา ? คุ้มโคก หมู่ที่ 11 บ้านหัวนา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง