วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดหนัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายก๋อย ถึง บ้านนางแปร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง