วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง 24 - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 บ้านหนองพยอม ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน กว้าง 7 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการอ่างล้างมือแบบอ่างเดี่ยวพร้อมก๊อก จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อรับน้ำเข้าสระคุ้มโนนแดง - ทล.1056 บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายพิษณุ - คลองชลประทาน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายตุ๋ย - สายพ๊อตเตอร์ฟาร์ม บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจอร์น บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง