วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน คสล.สายบ้านนางมะลิ - ศาลาประชาคม หมู่ 11 บ้านหัวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน คสล.สายบ้านนายสายชล - บ้านนายสุทัน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการผ้าม่านปรับแสง ขนาด 260 x 140 ซม. จำนวน 2 ช่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อรายงานขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง