วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2567
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุดลำโพงล้อลาก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ
24  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัมนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างบริการจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนตะแบง ? คุ้มโคกสูง หมู่ที่ 8 บ้านโนนตะแบง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 สายทาง
22  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง