วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านหัวนา - คลองแคน หัวนา หมู่ที่ 11 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว ? ดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างบริการจัดทำภาชนะรองรับมูลฝอยชุมชน พื้นที่ตำบลหนองตะไก้ จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายไร่นายฮง ถึง ไร่นายยิน บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 และนมปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รวม 23,088 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างบริการถ่ายเอกสารร่างขอบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จำนวน 6,130 แผ่น ถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จำนวน 3,300 แผ่น เข้าเล่มสันห่วง จำนวน 18 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง