วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการผ้าประดับ จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงานพร้อมเวที โครงการปกป้องสถาบันและวันสำคัญของชาติ กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ?ทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน? เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงเรือนแปลงเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ประจำเดือนตุลาคม 2565 และนมปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 17,670 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายคลองแคน บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ ดินถม จำนวน 325 ลบ.ม. ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อรับน้ำเข้าสระโนนแดง บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ หินคลุก จำนวน 180 ลบ.ม. ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง