วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อรับน้ำเข้าสระบึงหนองบ้าน บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสองเมือง ถึง ทล.1056 บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายมอป่ายูคา ถึง ทางหลวง 24 บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ช่วยมาลี - บ้านหัวนา บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 491-61-0024 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินถม สายบ้านโกน้อย ถึง หนองไผ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายคุ้มฟากห้วย บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง สายหนองม่วงตะวันออก - ทล.24 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก รายการ น้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 48 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมใจ โปรดสูงเนิน - ทล.1056 บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง