วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2565
ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 491-62-0027 จำนวน 1 เครื่อง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
19  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองพะยอม หมู่ที่ 6 สายบ้านเลียบคลองหนองพยอม จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 สายประปา-คลองชลประทาน จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายอ่างวังแหว่ - ทล.24 บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 สายหน้าฟาร์มแอลอาร์-ฟาร์มไก่ชน จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 สายบ้านหัวนา - หนองม่วงตะวันตก จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดินถม บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 สายอ่างเก็บน้ำหนองโสน จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดินถม บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 สายบ้านสวนป่า - หัวนา จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดินถม บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 สายนานายตุ๋ย - คลองแคน จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง