วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง ของสำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง ของสำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง ของสำนักปลัด (งานสถิติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการเก้าอี้ไกเดอร์ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ และพ่นตราสัญญาลักษณ์ติดสติกเกอร์รถยนต์ จำนวน 9 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง