วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 8968 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสองคร ? หนองพยอม หมู่ที่ 6 บ้านหนองพยอม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านหัวนา ? คุ้มโคกสูง หมู่ที่ 11 บ้านหัวนา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเจิม ถึง บ้านนายร่วม ดีเปรี่ยม บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาประชาคมหลังเก่า ? บ้าน น.ส. หมั่น บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 9,600 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง