วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดินถม บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 สายบ้านสวนป่า - หัวนา จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดินถม บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 สายนานายตุ๋ย - คลองแคน จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 สายตะวันออกอ่างห้วยวังแหว่ จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านห้วยวัด หมูที่ 1 สายบ้านห้วยวัด-บ้านสองครเหนือ จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 9,400 กล่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ยต-9417 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรายการแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา จำนวน 2 ลูก ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรายการแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา จำนวน 1 ลูก ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง