วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลตาปู่ - ทล. 24 บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทล. 24 - บ้านหนองพยอม บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวรา - บ้านนางสมหมาย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,628 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,625 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอดุล - บ้านนายภูธร บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 จำนวน 22,128 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาประชาคม - วัดหนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง