วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องเสียงและค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงานพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้ารอบบริเวณงาน โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 10,274 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการผ้าประดับ จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงานพร้อมเวที โครงการปกป้องสถาบันและวันสำคัญของชาติ กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ?ทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน? เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงเรือนแปลงเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ประจำเดือนตุลาคม 2565 และนมปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 17,670 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายคลองแคน บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง