วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 9,400 กล่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ยต-9417 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรายการแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา จำนวน 2 ลูก ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรายการแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา จำนวน 1 ลูก ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเต็นท์ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาย โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเกรดปรับเกลี่ยสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเกรดปรับเกลี่ยสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจัดทำท่าสำหรับลอยกระทง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง