วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการอ่างล้างมือแบบอ่างเดี่ยวพร้อมก๊อก จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อรับน้ำเข้าสระคุ้มโนนแดง - ทล.1056 บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายพิษณุ - คลองชลประทาน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายตุ๋ย - สายพ๊อตเตอร์ฟาร์ม บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจอร์น บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโข่ ถึง ทล.24 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 สายบ้านหนองพยอม ถึง บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง