วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 23,100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายทำเนียบสติ๊กเกอร์แบบละเอียดงานอินดอร์ติดลูกฟูก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบเสียงไร้สายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการหินคลุกเกรด A จำนวน 150 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง