วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องแสกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างป้ายรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ในรูปแบบปฏิทิน จำนวน 2,336 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 จำนวน 28,954 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง