วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ.2566 จำนวน 174 ถุง (เพิ่มเติม) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคสุนัขบ้าฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 1 ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง