วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. เส้นบ้านนายสน ถึง บ้านนายช่วย หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. คุ้มบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 4 บ้านสองคร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายสาคร บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนางเตือนใจ - บ้านนายวิสิทธ์ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนางเตือนใจ - บ้านนายวิสิทธ์ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายกลางบ้าน บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง