วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา รายการถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตะไก้เกมส์? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างบริการเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตะไก้เกมส์? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างบริการจัดเตรียมสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตะไก้เกมส์? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างบริการเต็นท์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตะไก้เกมส์? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสองครเหนือ - บ้านหนองพยอม บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายเลี้ยง - บ้านนายสอด บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิสิทธิ์ - วัดหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 4 หมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง