วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ.2566 จำนวน 174 ถุง (เพิ่มเติม) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคสุนัขบ้าฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 1 ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 9 หมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 งาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง