วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2567
จ้างบริการเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตะไก้เกมส์? ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างบริการตกแต่งสถานที่ ลานเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชุมชนตามโครงการจัดงานประเพณี ?กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน? ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รายการเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. สายบ้านนางน้อย ถึงบ้านนายสมศักดิ์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางหลงมา ถึงไร่นายสมัคร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง