วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องปริ้น BROTHER MFC-9140 CDN หมายเลขครุภัณฑ์ 491-60-0018 จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องปริ้น BROTHER MFC-9140 CDN หมายเลขครุภัณฑ์ 491-60-0018 จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 รวม 9,723 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องปริ้น BROTHER MFC-9140 CDN หมายเลขครุภัณฑ์ 491-60-0018 จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง