วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นยา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องพ่นยา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างบริการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 15,328 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้าเครน หมายเลขทะเบียน 98-3395 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง