วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก สายโสกจาน - คุ้มโคกสูง บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ระหว่างปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 11,505 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. เส้นบ้านนายสน ถึง บ้านนายช่วย หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. คุ้มบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 4 บ้านสองคร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายสาคร บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง