วันที่
ชื่อเรื่อง
12  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายเลี้ยง - บ้านนายสอด บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิสิทธิ์ - วัดหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 4 หมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ประจำเดือน เมษายน 2566 และนมปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 11,825 กล่อง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยวัด - หนองหินตั้ง บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยวัด - หนองหินตั้ง บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นประปา ถึง สะพาน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ประจำเดือน เมษายน 2566 และนมปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 11,825 กล่อง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการปักเสาแนวเขตที่สาธารณประโยชน์แปลงโคกหนองกุง-หนองแก้ว จำนวน 1 งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง