วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ระบบโซล่าเซล จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างบริการ ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดถนนดินสาย ทล. 24 - บ้านนายไพ่ บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านนางวรรณ - บ้านครูเล็ก บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร้านยาง - บ้านนายสยาม บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมชาย - บ้านนายเจิม บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน อบต. หนองตะไก้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลตาปู่ - ทล. 24 บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง