วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยวัด-บ้านหนองตะไก้ (ช่วงบ้านหนองตะไก้) บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนคคราชสีมา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,310 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวนอย่างละ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา รายการถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตะไก้เกมส์? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างบริการเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตะไก้เกมส์? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างบริการจัดเตรียมสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตะไก้เกมส์? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างบริการเต็นท์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตะไก้เกมส์? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสองครเหนือ - บ้านหนองพยอม บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง