วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายกลางบ้าน บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องแสกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างป้ายรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง