วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวน 10,080 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมิตร - สวนส้ม บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครคุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 495-59-0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุทธิพงษ์ - บ้านป้าเอี้ยง บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 491-60-0018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างบริการปรับปรุงกระแสไฟฟ้าภายในและปรับปรุงไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศเดินสายไฟแยกเซอร์กิตแอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง