วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการผ้าม่านปรับแสง ขนาด 260 x 140 ซม. จำนวน 2 ช่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อรายงานขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการผ้าม่านปรับแสง ขนาด 260 x 140 ซม. จำนวน 2 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง