วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายทำเนียบสติ๊กเกอร์แบบละเอียดงานอินดอร์ติดลูกฟูก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบเสียงไร้สายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการหินคลุกเกรด A จำนวน 150 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง