วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยต 9417 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายกระดานไม้อัด โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 30 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกจาน-บ้านโคกเหิบ บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 4 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด-หนองตะไก้ (ช่วงบ้านห้วยวัด) บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
14  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 23,100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง