วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2565
จ้างบริการปรับพื้นที่พร้อมขุดหลุมปลูก โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน คสล.สายบ้านนางมะลิ - ศาลาประชาคม หมู่ 11 บ้านหัวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน คสล.สายบ้านนายสายชล - บ้านนายสุทัน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง