วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายเลียบคลองยางบ้านสองครเหนือ บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านสองครเหนือ บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายเลียบคลองยางบ้านสองครเหนือ บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายเลียบคลองยางบ้านสองครเหนือ บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ ยยางรถกระเช้าไฟฟ้าเครน หมายเลขทะเบียน 88-3395 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 012-61-0002 จำนวน 6 เส้น ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยวัด-บ้านหนองตะไก้ (ช่วงบ้านหนองตะไก้) บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,310 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวนอย่างละ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบร
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยวัด-บ้านหนองตะไก้ (ช่วงบ้านหนองตะไก้) บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,310 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวนอย่างละ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบร