วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ และพ่นตราสัญญาลักษณ์ติดสติกเกอร์รถยนต์ จำนวน 9 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสาร คดีหมายเลขดำที่ พ.311/2558 คดีหมายเลขดำที่ พ.631/2557 และคดีหมายเลขดำที่ พ.742/2558 จำนวน 1 ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) จำนวน 1 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการเสื้อคลุมกันฝนจราจรและรองเท้าบู๊ทกันน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างจัดเตรียมสถานที่จัดงานพร้อมเวทีและเครื่องเสียง โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการเสื้อคลุมกันฝนจราจร จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง