วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 491-60-0018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างบริการปรับปรุงกระแสไฟฟ้าภายในและปรับปรุงไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศเดินสายไฟแยกเซอร์กิตแอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยวัด-บ้านหนองตะไก้ (ช่วงบ้านหนองตะไก้) บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนคคราชสีมา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,310 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวนอย่างละ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา รายการถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตะไก้เกมส์? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง