วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยวัด-บ้านหนองตะไก้ (ช่วงบ้านหนองตะไก้) บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,310 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวนอย่างละ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ด้วย
7  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไร่นายบุญช่วย ถึง ไร่นายสมบัติ บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างจัดเตรียมสถานที่จัดงานพร้อมเวทีและเครื่องเสียงโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนตะแบง ถึง หน้าพ๊อตเตอร์ฟาร์ม บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองโน ถึง ไร่นายสมหวัง บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างจัดเตรียมสถานที่จัดงานพร้อมเวทีและเครื่องเสียงโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 9,580 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนตะแบง ถึง หน้าพ๊อตเตอร์ฟาร์ม บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง