วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2566
จ้างทำป้าย สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและในพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการชุดกันฝน ถุงมือ และรองเท้าบู๊ท จำนวน 5 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตะไก้เกมส์ จำนวน 9 รายการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 จำนวน 13 ป้าย ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเต็นท์ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 5 หลัง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง