วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเลื่อยโซ่ยนต์และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อไก่พันธุ์ไข่และไก่พันธุ์พื้นเมือง สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับเกษตรกร ?การเลี้ยงไก่...เพื่อเป็นแหล่งอาหารครัวเรือน? ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง ของสำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง ของสำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง ของสำนักปลัด (งานสถิติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการเก้าอี้ไกเดอร์ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง