วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์บ้านสองครเหนือ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างบริการถมดินบริเวณโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างบริการถมดินบริเวณโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างบริการถมดินบริเวณโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างป้ายไวนิลและโครงเหล็ก จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพิ่มศักยภาพด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้นำชุมชน สตรีแม่บ้าน ผู้นำองค์การในชุมชน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง