วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 10,230 กล่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการไฟวับวาบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อต้นกล้าผักสวนครัว สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับเกษตรกร ?การปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารครัวเรือน? ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง