วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทล.นม. - บ้านนายกิ่ง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ.2566 จำนวน 174 ถุง (เพิ่มเติม) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง