วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมสร้างถนน คสล. สาย ทล.24 ถึง คุ้มบ้านโนนสง่า บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนป่า - บ้านหัวนา บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายลาบ ถึง บ้านนางจีบ บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายเลียบคลองยางบ้านสองครเหนือ บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านสองครเหนือ บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายเลียบคลองยางบ้านสองครเหนือ บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายเลียบคลองยางบ้านสองครเหนือ บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ ยยางรถกระเช้าไฟฟ้าเครน หมายเลขทะเบียน 88-3395 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 012-61-0002 จำนวน 6 เส้น ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง