วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน คสล.สายบ้านนายสายชล - บ้านนายสุทัน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการผ้าม่านปรับแสง ขนาด 260 x 140 ซม. จำนวน 2 ช่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการผ้าม่านปรับแสง ขนาด 260 x 140 ซม. จำนวน 2 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อรายงานขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง