วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2567
จ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตะไก้ (กั้นห้องภายในอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อ CHEROLTET สีน้ำตาล ทะเบียน ขง 8968 นครราชสีมา ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง 2 ชั้น จำนวน 2 คัน (โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพิ่มศักยภาพดานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจ่อยถึงบ้านนารัตน์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างก่่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ท่าโป่ง บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า ศพด.เก่า หมู่ที่ 9 บ้านสวนป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสาวนิรัชฎา - ศาลตาปู่ บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สระน้ำประปาถึงไร่นายวิษณุ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง