วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างบริการจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนตะแบง ? คุ้มโคกสูง หมู่ที่ 8 บ้านโนนตะแบง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 สายทาง
22  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างบริการจัดเตรียมสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตะไก้เกมส์? ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ และเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตะไก้เกมส์? ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุกีฬา รายการถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตะไก้เกมส์? ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุกีฬา รายการอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตะไก้เกมส์? ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง