องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองคร - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 บ้านสองคร

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      สายบ้านสองคร – บ้านหนองพะยอม    หมู่ที่  4  บ้านสองคร  
ขนาดกว้าง  6  เมตร   ยาว  927  เมตร  หนาฌลี่ย   0.15  เมตร  มีปริมาณพื้นทีไม่น้อยกว่า  5,562  ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  ตามแบบและประมาณราคา ของ  อบต.กำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  1  ป้าย     งบประมาณ   3,007,000  บาท  (สามล้านเจ็ดพันบาทถ้วน)


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2560