องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์งานป้องกันและสาธารณภัย
แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะไก้
ประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโนนตะแบง ถึง คุ้มโคกสูง หมู่ที่ 8 บ้านโนนตะ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ภาระกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
คู่มือสำหรับประชาชน

สำนักงานปลัด
 

นางสายพิณ  เอี่ยมอุไร
รักษาการหัวหน้าสำนักงานปลัดนางสาวธมลวรรณ จบสูงเนิน
นายเปรมนคร ทับภูมี
นางสาววรกิจ หมายเกื้อ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 
นายธวัชชัย  เครือบสูงเนิน
นางนภาพร เลิศจันทึก
นายธนอมร จันทร์อรุณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรนายชูชาติ ชัยยะ
นางสมหมาย เกสูงเนิน
นายสมพงษ์ ปฏิธันยธรณ์
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
ตกแต่งสวน

 

นายไพสน  ภิริรักษ์
 
นายเวียร นันสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์