วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนดินถม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมขุดร่องระบายน้ำ หมู่ 8 บ้านโนนตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนดินสายอ่างเก็บน้ำห้วยวังแหว่ หมู่ที่ 9 บ้านสวนป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนสายแยกคลองแคน หมู่ที่ 11 บ้านหัวนา พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2561
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
23  เม.ย. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุในการอบรม ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง